THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Friday, May 8, 2009


Kuliah 1-20 April 2009

Pada awal kuliah yang disampaikan oleh Dr. Siti, beliau telah menerangkan bahawasanya terdapat empat tahap pemerolehan dalam menjalankan kajian tidakan iaitu:
-Data
-Maklumat
-Pengetahuan
-Hikmah

Di samping itu saya juga diberi pemahaman tentang kaedah penyelidikan. Daripada pemahaman saya tentang pembelajaran yang disampaikan oleh Dr.Siti, kajian penyelidikan ialah kaedah pengumpulan data dan menganalisis data yang diperolehi yang bertujuan untuk meningkatkan kefahaman terhadap sesuatu topik dan isu serta dapat mencari kaedah penyelesaian.

Sebagai contoh kajian tindakan yang dilakukan di dalam pendidikan ialah, untuk mengenalpasti pelajar yang lemah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam para guru perlu mengenalpastinya dengan mengumpul markah dalam sesuatu ujian yang diperolehi dan mencari sebab munasabab daripada kegagalan pelajar dalam menjawab soalan yang diberikan samaada aras soalan tersebut terlalu tinggi, kelemahan pelajar dalam menguasai jawi, ketidakjelasan soalan yang diberikan, jawapan yang diberikan adalah samar-samar. Setelah mengetahui masaalah sebenar yang dihadapi oleh para pelajar barulah guru-guru perlu mencari jalan penyelesaian yang paling berkesan bagi membantu pelajar dalam pembelajaran. Sebagai contoh, jikalau pelajar gagal dalam pendidikan Islam adalah kerana kegagalan dalam menguasai jawi, guru perlu mencari alternatif yang berkesan bagi membantu pelajar samaada menggunakan bahan bantu mengajar (BBM) jawi yang dapat menarik minat pelajar, mengadakan kem jawi yang mengandungi aktiviti menarik dan lain-lain.

KULIAH 2- 27 APRIL 2009

Dalam kuliah yang kedua kami telah diberi pemahaman oleh Dr. Siti tentang kajian tindakan kolaboratif. Melalui kefahaman saya tentang kuliah yang disampaikan oleh Dr.Siti, kajian kolaboratif ialah kajian yang dilaksanakan bersama dua orang atau lebih yang mana ia dilaksanakan oleh guru dalam bidang yang sama. Sebagai contoh, untuk melakukan penambahbaikan dalam matapelajaran pendidikan Islam perlu dilakukan kajian kolaboratif antara guru-guru pendidikan Islam sahaja tanpa melibatkan guru lain.

AKTVITI 1

  • Selepas mengikuti program Bina Insan Guru (BIG) refleksi ke atas masaalah dalam diri anda.
-Senarai penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam diri anda
-Rancang pelan tindakan untuk menambahbaiki matlamat dan senaraikan objektif
  • Pelan tindakan
-Nyatakan langkah yang perlu diambil
- Rancang bagaimana anda ingin mengumpul data

-Bagaimana anda ingin memantau apa yang dirancang dilaksanakan

-Bagaimana anda ingin menilai samada apa yang dirancang dan dilaksanakan mencapai

matlamat dan objektif


Kelemahan


Selepas saya mengikuti program BIG, saya dapati saya mempunyai kelemahan dari segi pengurusan masa secara sistematik, tiada sikap sukarelawan (mengharapkan orang lain), menangguh kerja dan mengaggap sesuatu kerja yang diberikan senang dan dapat diselesaikan dalam masa yang singkat. Di samping itu, saya juga tidak mempunyai keyakinan untuk berucap di khalayak ramai.Penambahbaikan dan tindakan yang perlu saya lakukan ialah:


Apabila diberi tugasan, saya akan cuba untuk mencari bahan dengan sepantas mungkin dan dalam masa yang sama saya akan menyelesaikan tugasan berdasarkan kepada kualiti dan bukannya berdasarkan kuatiti semata-mata. Di samping itu, saya juga akan cuba membuat jadul belajar serta mengisi masa lapang yang ada dengan menyelesaikan tugasan yang diberikan contoh: menambahbaikan blog...Matlamat


"Menjadi insan yang sedia di didik dan bersedia untuk mendidik''Objektif


-Sentiasa bersedia untuk bekerja dalam kumpulan

-Bersedia menerima teguran posifif

-Menyediakan perancangan awal untuk sesuatu tugasan yang diberikan.

-Cuba membaiki kelemahan diriPelan tindakan


Langkah yang perlu di ambil:


-Meminta maklum balas daripada rakan-rakan dalam ahli kumpulan BIG dalam menilai kelemahan diri ketika menjalankan kerja secara berkumpulan.


-Muhasabah diri daripada maklumbalas yang diperolehi melalui rakan-rakan dan dalam masa yang sama cuba mencari langkah-langkah yang berkesan untuk membaiki kelemahan diri secara berperingkat-peringkat.


-Cuba menyelesaikan kerja yang diberikan dengan sebaik mungkin (membuat perancangan kerja seawal mungkin) serta mengikis sifat suka menanguhkan kerja.


-Cuba menyemaikan sikap berani dalam diri dalam mengemukakan pandangan serta memberi persembahan yang terbaik dalam setiap pembentangan yang dilakukan.


Untuk memastikan apa yang dirancang dilaksanakan, saya akan melakukanya selangkah demi selangkah sehingga berjaya. Untuk melaksanakannya, saya akan meminta bantuan daripada rakan-rakan yang terdekat untuk memberi bantuan dari segi kritikan positif dan tunjuk ajar dalam menjayakan matlamat yang ingin dicapai.Untuk menilai samaada apa yang dirancang dan dilaksanakan tercapai, saya akan membuat penilaian secara persendirian dengan membuat perbandingan dengan gerak kerja yang dilakukan pada semester yang lepas.AKTIVITI 2


Rancang pelan tindakan

  • Bentuk kumpulan dalam bidang sama (1 kumpulan 3 orang) serta lantik ketua, pencatat dan pembentang.
  • Selepas mengikuti kaedah mengajar, refleksi ke atas masaalah, penambahbaikan dan pengajaran pembelajaran sesuatu tajuk. Cadangkan satu strategi kaedah mengajar untuk mengatasi masaalah tersebut.

Ahli kumpulan kami terdiri daripada:
(a) Asparila binti che Mat (Ketua)
(b) Nurkhalisah (Pencatat)
(c) Siti Hasmiyati bt Zahari (pembentang)

Masaalah.


Antara masaalah saya yang ketara ketika mengikuti subjek kaedah mengajar pada semester lepas ialah kegagalan dalam menggunakan bahan bantu mengajar secara berkesan dan sesuai yang mana saya telah menerima kritikan positif daripada pensyarah. Di samping itu, saya juga tidak dapat mengaplikasikan kaedah pengajaran secara berkesan yang dipelajari melalui subjek psikologi pendidikan dan kaedah mengajar.Hal ini telah menyebabkan proses pengajaran yang dilaksanakan kurang menarik perhatian. Dalam melaksanakan proses pengajaran pendidikan Islam di sesebuah sekolah ada juga segelintir guru yang menggunakan tulisan rumi dalam pengajaran. Sedangkan kandungan buku teks pendidikan Islam sememangnya ditulis dalam tulisan jawi. Hal ini berlaku adalah disebabkan kelemahan yang ketara di kalangan pelajar dalam menguasai jawi dalam pembelajaran. Saya juga dapat membuat pemerhatian ke atas guru-guru pendidikan Islam yang mana dalam pengajaran kebanyakannya kurang menggunakan bahan bantu mengajar ketika dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Hal ini telah menyebabkan kurangnya minat di kalangan pelajar untuk memgikuti pembelajaran pendidikan Islam.


Penambahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran sesuatu tajuk.

Daripada krikitikan positif yang diterima daripada pensyarah tentang pengguanaan bahan bantu mengajar, saya akan cuba memperbaiki kelemahan dengan menggunakan bahan bantu mengajar secara berkesan dan bersesuaian dan dalam masa yang sama saya akan cuba mengaplikasikan segala ilmu yang dipelajari dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dalam menjayakan pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam setiap guru seharusnya berusaha sebaik mungkin dalam memastikan para pelajar dapat menguasai pembelajaran pendidikan Islam menggunakan tulisan jawi. Bagi pelajar yang lemah dalam tulisan jawi para guru seharusnya melaksanakan insentif yang tertentu bagi memastikan para pelajar dapat menguasai jawi dengan melaksanakan kelas pemulihan jawi. Hal ini amat penting kerana tulisan jawi sedikit sebanyak dapat membantu para pelajar dalam menguasai bacaan al-Quran. Guru pendidikan Islam juga seharusnya menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik bagi menarik minat para pelajar untuk mengikuti pembelajaran pendidikan Islam. Ia tidak terhad kepada penggunaan kertas majong dan power poind semata-mata akan tetapi guru juga dapat menggunakan teknik selain daripada ini yang dirasakan sesuai. Contohnya dalam mempelajari bab Penyembelihan guru seharusnya menunjukkan demotrasi penyembelihan yang betul mengikut syariat Islam di samping mewajibkan para pelajar untuk melakukannya


Kuliah 3-4 MEI 2009 (Teori perubahan-Dr.Izham)

Konsep Perubahan

-Perubahan merupakan suatu elemen yang wujud dalam kelakukan pelbagai organisasi dimana pengurusan yang ingin membuat perubahan akan berhadapan pelbagai rintangan. Dalam pendidikan, perubahan memang tidak dapat dielakkan.Kadangkala ia mewujudkan ketidakpastian.

Mengikut Dessler 1995 terdapat 4 jenis perubahan
-Perubahan ke arah peningkatan.
-Perubahan strategik organisasi.
-Perubahan Reaktif.
-Perubahan akibat daripada jangkaan.

Perubahan juga dikaitkan dengan proses revolusi dan evolusi yang mana melalui proses revolusi perubahan berlaku secara pantas dalam masa yang singkat dan meningalkan kesan yang mendalam dan membinasakan manakalan melalui proses evolusi pula, ia menghasilkan kesan yang sedikit akan tetapi dalam tempoh yang agak panjang.


AKTIVITI 3

Aktiviti kerja kumpulan

Nyatakan 8 sebab mengapa orang menentang perubahan dan bincangkan cara penyelesaiannya.


8 sebab penentangan terhadap perubahan
.


(1) Perubahan yang dilakukan terlalu kerap sehingga ia menimbulkan rasa tidak puas hati dikalangan kakitangan sesuatu agensi.

(2) Perubahan yang dilakukan adalah berdasarkan kepada kepentingan induvidu tertentu sahaja dan mengabaikan kepentingan induvidu yang lain.

(3) Perubahan yang dilakukan dalam sesebuah organisasi bertentangan dengan norma dan nilai sekelompok induvidu yang tertentu samaada perubahan tersebut menyentuh isu sensitif bagi sesetengah pihak seperti adat,nilai dan agama.

(4) Penentang terhadap sesuatu perubahan adalah berpunca daripada sekelompok induvidu yang sememangnya tidak suka dan tidak selesa terhadap sesuatu perubahan yang bakal dilaksanakan.

(5) Mempunyai keyakinan yang lebih tinggi terhadap keberkesanan strategi yang sedia berbanding perubahan yang bakal dilaksanakan dan menggantikan strategi terdahulu.

(6) Mempunyai pemikiran, pemahaman dan pengetahuan yang cetek tentang matlamat, kaedah, objektif perubahan yang bakal dilaksanakan dan masih dibelenggu dengan kaedah lama.

(7) Perubahan yang dilakukan mengambil masa yang lama untuk memberi hasil yang berkesan.

(8) Matlamat sesuatu perubahan yang dilaksanakn sukar untuk dicapai.


KULIAH KE 4-11 MEI 2009

Kajian kepustakaan.

Dalam kuliah yang ke 4 ini kami telah diberi penekanan oleh Dr. Siti tetang kajian kepustakann. Melalui pemahaman saya tentang kajian kepustakaan yang telah diikuti ialah, ia sangat penting dalam melakukan sesuatu kajian tindakan.Kajian tindakan merupakan sorotang yang dilakukan ke atas bahan-bahan literature seperti jurnal artikel,seminar laporan dan lain-lain.

Dalam kajian kepustakaan,ia melibatkan aktiviti membandingkan dan membezakan yang mana ia mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan ciri, sifat, kualiti, unsur sesuatu objek atau peristiwa.

Langkah Penggunaan

-melihat sample, prosuder, pengumpulan dan penganalisisan data.
-kenal pasti ciri kajian itu.

Menganalisis

-menghuraikan kepada bahagian yang lebih kecil.
-digunakan untuk mengenal bahagian-bahagian, memahami hubungkait antara bahagian, mengenalpasti prinsip-prinsip yang terlibat.
-satu kemahiran yang kompleks yang memerlukan kemahiran berfikir.

Menilai

-membuat pertimbangan tentang suatu perkara daripada segi kebaikan dan kelemahan berdasarkan bukti dan dalil yang sah.
-untuk memilih sesuatu dan menerima atau menolak sesuatu item.

Membuat kesimpulan

-membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan.

Sintesis

-satu proses menggabungkan idea, unsur, item dan perkara-perkara yang berasingan untuk menghasilkan gambaran secara menyeluruh.

TUGASAN ULASAN BUKU

Tajuk buku: Systemic action reseach
pengarang: Danny Burns


Konsep kajian tindakan

Melalui buku karangan Danny Burns dapatlah saya fahami bahawasanya kajian tindakan adalah sebagai satu kitaran langkah-langkah yang terdiri daripada aktiviti merancang, bertindak dan menilai keberkesanana tindakan yang telah diambil. Kitaran ini akan diulangi di mana hasil dapatan kitaran pertama digunakan untuk perancangan kitaran kedua dan begitulah seterusnya sehingga keputusan yang memuaskan diperolehi.Menurut Danny Burns, ciri utama yang menjadi tunjang kepada kajian tindakan ialah adanya langkah mengambil tindakan ke atas situasi sosial yang dikaji. Selain daripada itu, beliau juga mengutarakan dua prinsip asas kajian tindakan iaitu keputusan kumpulan dan komitmen kepada penambahbaikan.

Beliau yang mempelopori Kajian Tindakan Bilik Darjah (classroom Action Reseach) di United Kingdom menegaskan bahawa kajian tindakan adalah suatu pendekatan penyelidikan yang berusaha mempertingkatkan mutu profesionalisme guru. Ia merupakan penyelidikan terhadap situasi sosial di sekolah yang bertujuan memperbaiki kualiti amalan

Beliau juga berpendapat kajian tindakan adalah rangka untuk penilaian kendiri di sekolah dan pendekatan dalam kajian tindakan mementingkan aktiviti refleksi dan inkuiri yang bertujuan memperbaiki dan mengubah amalan kendiri dalam sesuatu situasi sosial.

Carr dan Kemmis (1986) mengatakan bahawa kajian tindakan adalah suatu bentuk refleksi kendiri melalui aktiviti inkuiri untuk memperbaiki dan memahami amalan dan situasi sosial.

Mc Niff (1988) Kajian Tindakan adalah suatu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar tentang amalam mereka sendiri, menjadi kritis terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia untuk mengubah amalan-amalan.Pendekatan ini melibatkan guru melaksanakan inkuirinya sendiri serta melibatkan guru-guru lain secara koloboratif (usahasama) sewaktu mengadakan kajian.

Lomax (1944) Menyatakan bahawa kajian tindakan ialah penyelidikan pendidikan kerana yang menyelidik itu adalah guru sendiri yang ingin memperkembangkan dirinya sendiri serta profesionya.Kajian tindakan adalah dasar yang penting untuk inovasi pendidikan. Hal ini adalah kerana kajian tindakan merupakan kaedah yang membolehkan guru melakukan inovasi dan perubahan dalam pendidikan.

Secara amnya dapatlah saya fahami bahawasanya kajian tindakan merupakan salah satu pendekatan untuk memperbaiki dan meningkatkan pendidikan melalui perubahan-perubahan yang tertentu yang menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar kritis dan bersedia untuk mengubah amalan-amalan kerjanya. Di samping itu, ia juga sebagai satu kajian terhadap persekitaran sekolah yang melibatkan warga sekolah itu sendiri sebagai penyelidik dan secara kesimpulannya ialah ‘’belajar daripada apa yang dibuat’’


Tujuan kajian Tindakan

-Objektif kajian tindakan adalah untuk guru memperbaiki amalannya sendiri dan membentuk teori peribadi yang praktis dan kritis.

-Menggalakkkan guru menyelesaikan masaalah amalan harian dengan membuat refleksi bagi mendapatkan idea dan strategi baru dalam usaha membawa pembaharuan dan kemajuan

-Menggalakkan guru menyelidik amalan-amalan yang ingin diperbaiki dalam kerja mereka dalam kelas untuk membaiki tindakan dan menilai hasil dan keberkesanan usaha itu. Dalam hal ini guru diberi kuasa untuk membuat keputusan dalam bilik darjahnya.


Reka bentuk kajian tindakan

Reka bentuk kajian tindakan adalah berbeza daripada kajian konversional.Hal ini adalah kerana Kajian Tindakan dijalankan di sekolah adalah untuk kegunaan dan dilakukan oleh guru-guru yang bertujuan untuk mengkaji berkaitan dengan pelbagai aspek dalam pendidikan seperti pedagogi.Ia adalah bertujuan untuk memastikan proses pembelajaran dan pengajaran berjalan dengan lancar. Rekabentuk kajian tindakan adalah berbeza berdasarkan sekolah.

Reka bentuk kajian tindakan terbahagi kepada beberapa bahagian dan peringkat. Di dalam laporan akhir kajian tindakan rekabentuk kajian diletakkan di bahagian metodologi iaitu bahan dan kaedah kajian dijalankan. Pada peringkat awal rekabentuk kajian tindakan, tinjauan awal perlu dilakukan yang bertujuan untuk mendapatkan maklumat awal sebelum sesuatu kajian itu dijalankan.

-MODEL KAJIAN TINDAKAN

Model kajian tindakan sebagaimana yang ditunjukkan di bawah adalah langkah pelaksanaan kajian tindakan yang biasa dilakukan. Perkara pertama yang perlu dilakukan oleh guru adalah mengenalpasti dan memilih masalah yang dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaran (p&p) seharian. Dalam p&p seharian dalam bilik darjah, pastinya ada sahaja masalah pembelajaran murid yang dihadapi oleh guru. Biasanya sekiranya pelajar tidak memahami suatu konsep pembelajaran pada satu-satu masa pastinya ada sahaja yang menghalang pembelajaran tersebut. Begitu juga apabila, sekolah tidak dapat mencapai pencapaian yang cemerlang dalam peperiksaan, sudah tentunya ada masalah pembelajaran yang wujud. Kalaupun sekolah mendapat 100% lulus, masih ada ruang untuk peningkatan. Pada tahap ini, pengiraan sekolah haruslah tertumpu kepada berapa ramai yang mendapat A. Maka peranan guru di sini adalah untuk mengenalpasti dan memilih permasalahan tersebut. Dalam proses pemilihan ini, dapatkan masalah pembelajaran yang paling signifiken dan ketara. Jika tidak ada masalah, tidak perlu buat kajian. Elok kalau buat kerja lain saja, tetapi kalau pencapaian kurang cemerlang pastinya ada masalah pembelajaran. Kenalpastilah masalah tersebut. Antara teknik yang boleh digunakan untuk mengenalpasti masalah pembelajaran adalah dengan membuat temu bual ringkas, soal selidik, ujian dan sebagainya. Pilih satu masalah pada satu-satu masa. Kenalpasti masalah akar umbi. Contohnya, pelajar tidak memperolehi pencapaian yang baik dalam mata pelajaran Matematik sekolah rendah. Setelah dikenalpasti, pelajar lemah dalam kemahiran sifir. Maka pokok utama masalah ialah kemahiran sifir. Oleh itu, selesaikan masalah sifir dahulu.

Model Kajian Tindakan

Model di atas menunjukkan bahawa terdapat empat peringkat dalam pelaksanaan suatu kajian tindakan perancangan, pelaksanaan tindakan, pemerhatian dan refleksi. Peringkat pertama adalah peringkat perancangan. Peringkat perancangan merupakan satu peringkat yang sangat penting kerana pada peringkat inilah permasalahan utama pembelajaran dikenalpasti, Setelah masalah dikenalpasti, barulah program tindakan yang bersesuaian dirancang. Program yang juga merupakan rawatan kepada masalah pembelajaran ini boleh diambil daripada program orang lain atau ciptaan sendiri. Biasanya inovasi p&p akan lahir di sini sekiranya guru mencipta sendiri sesi rawtatan tersebut.

Peringkat kedua ialah pelaksanaan tindakan. Peringkat ini adalah peringkat pelaksanaan program tindakan atau rawatan. Sesi rawatan atau tindakan ini mungkin melibatkan beberapa masa p&p biasa. Dalam waktu pembelajaran atau di luar waktu pembelajaran. Oleh kerana masalah pelajar itu adalah masalah biasa dalam kelas maka sesi tindakan yang diintegrasikan dengan waktu p&p biasa juga baik. Mudah sahaja. Masalah itu akan tetap mengganggu kalau tidak diselesaikan.

Peringkat ketiga adalah pemerhatian. Pada peringkat ini, pemerhatian boleh dilakukan oleh guru sendiri yang juga sebagai penyelidik. Guru juga boleh meminta bantuan daripada guru lain untuk membuat pemerhatian semasa sesi pengajaran guru. Kalau mahu lebih terbuka, guru juga boleh meminta bantuan salah seorang murid untuk dalam kelas berkenaan untuk membuat pemerhatian. Semuanya mesti menggunakan borang senarai semak atau seumpamanya. Saya masih ingat sebuah sekolah di Amerika Syarikat. Dalam lawatan saya ke sekolah berkenaan, saya dapati bahawa panel penilai guru yang mahu memasuki sekolah tersebut bukan sahaja guru-guru tetapi juga melibatkan seorang pelajar. Kepercayaan ini yang perlu dipupuk. Penilaian dalam pelbagai teknik juga boleh dilakukan pada peringkat ini. Penilaian mesti dilakukan untuk menilai keberkesanan program. Gunakan borang walaupun temubual sahaja.

Peringkat keempat adalah refleksi. Pada peringkat ini, guru membuat renungan atau refleksi terhadap kajian yang telah dilakukan. Sama ada berjaya atau tidak. Laporan juga ditulis di peringkat ini. Ini penting untuk dokumentasi. Perihal dokumentasi ini, perlu ditekankan sikit. Sebenarnya ramai guru membuat kajian dalam bilik darjah. Malah hampir setiap hari. Bagaimanapun, yang kurengnya ialah dokumentasi. Jadi ilmu itu tidak disebarkan.

Sekiranya program tindakan tersebut berjaya, maka ia bolehlah disebarkan kepada guru-guru lain. Ini penting agar guru lain yang menghadapi masalah yang sama akan dapat menyelesaikan masalah pembelajaran tersebut dengan menggunakan kaedah yang sama. Jika tidak berjaya, ia perlu dirancang semula. Dalam hal ini, teknik tindakan yang berbeza boleh difikirkan. Penggunaan teknik yang berbeza bagi masalah yang sama ini akan membawa kepada konsep Gegelung Kedua dalam kajian tindakan.

-sampel kajian tindakan

4. PROSEDUR KAJIAN TINDAKAN

Mengenalpasti masaalah

Mengumpul data

Menganalisis data/membentuk persoalan kajian

Merancang pelan tindakan

Melaksanakan pelan tindakan

Mengumpul data untuk mengesan perubahan

Menganalisis dan menilai

Penilaian impak